THƯ MỜI BÁO GIÁ HIỆU CHUẨN TRANG THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM

|
查看数次:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

        Căn cứ Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu;

       Căn cứ đề nghị của khoa Xét nghiệm ngày 20/3/2023 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang lập danh mục thiết bị xét nghiệm cần hiệu chuẩn, đề nghị các cá nhân, đơn vị cung ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật, có khả năng cung ứng cho Trung tâm gửi báo giá với các yêu cầu chi tiết phụ lục kèm theo.

        Cụ thể như sau:

        - Danh mục theo Phụ lục đính kèm thư mời này;

      - Các nhà cung cấp gửi Bảng báo giá bao gồm các nội dung: Nội dung công việc, số lượng, giá chào (đơn vị giá chào đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển tại địa điểm của bên mua và các chi phí khác có liên quan);

         Thời gian nhận báo giá: muộn nhất 16 giờ 30 ngày 05/4/2023 về địa chỉ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang; số 45 Nghĩa Long, phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, điện thoại 02043.854.246 và email: kiemsoatbenhtatbg@gmail.com Fax: 0204.3556.222

         Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang trân trọng cảm ơn

Phụ lục tại: /documents/1085139/1156683/1679665691228_139_ph%E1%BB%A5+l%E1%BB%A5c+hi%E1%BB%87u+chu%E1%BA%A9n.docx/cead7ed1-41bf-43f9-b6cd-1d90a330ed1e

User Online:5875

Total visited: 35752297