THÔNG BÁO Về việc đề nghị Đơn vị đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ: Tư vấn thẩm định kế hoạch LCNT, lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

|
查看数次:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

                                                                                  THÔNG BÁO

Về việc đề nghị Đơn vị đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ: Tư vấn thẩm định kế hoạch LCNT, lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

          Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

          Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

          Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Để thực hiện mua sắm hàng hoá năm 2022-2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang theo quy định

          Trung tâm thông báo đến các Đơn vị đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ: Tư vấn thẩm định kế hoạch LCNT, lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, quan tâm cung cấp dịch vụ theo thông báo trên cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang.

          Các Đơn vị đủ điều kiện cung cấp dịch vụ quan tâm đề nghị gửi hồ sơ năng lực kèm theo biểu phí thẩm định giá đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang theo một trong các hình thức sau đây:

        * Gửi bảo đảm hồ sơ bản chính đến địa chị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang - Số 45, đường Nghĩa Long- Phường Trần Phú- TP Băc Giang, Bắc Giang. Điện thoại liên hệ: 02043854246.

         * Hoặc gửi hồ sơ năng lực đến địa chỉ mail: ttksbenhtat@bacgiang.gov.vn

           Thời hạn gửi từ ngày 18/11/2022 đến hết ngày 31/12/2023 Để có căn cứ lựa chọn đơn vị thẩm định giá theo quy định, Trung tâm rất mong sự hợp tác của Quý công ty trên toàn quốc. 

                                                                                                                                                   CDC Bắc Giang

User Online:2492

Total visited: 33390125