THÔNG BÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

|
查看数次:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

     Thực hiện Quyết định số 425/QĐ-SYT ngày 08/03/2023 của Sở Y tế Bắc Giang về việc Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt năm 2023; Kế hoạch số 74/KH-KSBT ngày 08/5/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang về việc Kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023.

          Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã thực hiện kiểm tra chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại 06 đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh và công khai kết quả thử nghiệm chất lượng nước.

          Chi tiết xem tại đây: 

/documents/1085139/1163811/1686274972953_KQXN+_+Cty+c%E1%BB%95+ph%E1%BA%A7n+c%E1%BA%A5p+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+v%C3%A0+m%C3%B4i+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%91%C3%B4+th%E1%BB%8B+206.PDF/15946c56-b000-4959-8401-0f3e0a8a5203

/documents/1085139/1163811/1686275038493_KQXN+_+Cty+c%E1%BB%95+ph%E1%BA%A7n+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+h%E1%BA%A1+t%E1%BA%A7ng+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+DNP+B%E1%BA%AFc+Giang.PDF/f1cc8624-5216-4bbd-96fa-15e281ce3842

/documents/1085139/1163811/1686275056683_KQXN+_+Cty+c%E1%BB%95+ph%E1%BA%A7n+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+Hi%E1%BB%87p+H%C3%B2a.PDF/18922f63-39ec-41da-ba5d-e9c14265b6ef

/documents/1085139/1163811/1686275080766_KQXN+_+Cty+c%E1%BB%95+ph%E1%BA%A7n+th%C6%B0%C6%A1ng+mai+v%C3%A0+x%C3%A2y+d%E1%BB%B1ng+Nam+S%C6%A1n.PDF/e65903c1-e940-4f74-bf83-8e2544868024

/documents/1085139/1163811/1686275101556_KQXN+_+Cty+c%E1%BB%95+ph%E1%BA%A7n+x%C3%A2y+d%E1%BB%B1ng+v%C3%A0+c%C3%B4ng+ngh%E1%BB%87+m%C3%B4i+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+VN.PDF/28321cc2-875f-4b99-bc43-79f08cd9d55a

/documents/1085139/1163811/1686275121210_KQXN+_+Cty+TNHH+TM+x%C3%A2y+d%E1%BB%B1ng+%C4%91i%E1%BB%87n+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+%C4%90%E1%BA%A1i+Ph%C3%BAc.PDF/bdeb83e3-8ec9-4992-a182-0a9173c2831e

User Online:869

Total visited: 8581572