THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC SẠCH

|
查看数次:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

       Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-KSBT ngày 08/05/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Về việc kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo kết quả xét nghiệm chất lượng nước.

Xem tai:

/documents/1085139/1168134/1688803820882_He%CC%A3%CC%82+tho%CC%82%CC%81ng+ca%CC%82%CC%81p+nu%CC%9Bo%CC%9B%CC%81c+SHIT+ca%CC%81c+xa%CC%83+Kha%CC%81m+La%CC%A3ng%2C+Chu+%C4%90ie%CC%A3%CC%82n%2C+Phu%CC%9Bo%CC%9Bng+So%CC%9Bn.PDF/8ec90b4a-df43-49c1-ac62-8afde3e94344

/documents/1085139/1168134/1688803836968_Xi%CC%81+nghie%CC%A3%CC%82p+ca%CC%82%CC%81p+nu%CC%9Bo%CC%9B%CC%81c+%C4%90o%CC%82%CC%80i+Ngo-Co%CC%82ng+ty+CP+nu%CC%9Bo%CC%9B%CC%81c+sa%CC%A3ch+Ba%CC%86%CC%81c+Giang.PDF/b913e9f2-c75d-4aef-b0fd-48fa72fea0ca

                                                                                                    CDC 

User Online:2517

Total visited: 33390072