Publishing date: 01/07/2023
Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-KSBT ngày 08/05/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Về việc kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.... View more
Publishing date: 01/07/2023
Thực hiện công văn số 395/KSBT-SKMT ngày 15/06/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Về việc giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Trung... View more
Publishing date: 29/06/2023
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu nước như sau: Chi tiết xem tại: ... View more
Publishing date: 01/06/2023
Thực hiện Quyết định số 425/QĐ-SYT ngày 08/03/2023 của Sở Y tế Bắc Giang về việc K iểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh... View more
Publishing date: 25/11/2022
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang mời các cá nhân, đơn vị tổ chức đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật, có khả năng cung ứng cho Trung tâm... View more
Publishing date: 21/11/2022
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang lập danh mục sinh phẩm xét nghiệm HIV đề nghị các Công ty, đơn vị cung ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật, có khả... View more
Publishing date: 14/11/2022
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang mời các cá nhân, đơn vị tổ chức đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật, có khả năng cung ứng cho Trung tâm gửi báo... View more

User Online:2607

Total visited: 37652684