Tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường đảm bảo giao thông, nguồn nước phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt là công tác đảm bảo giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy và CNCH; điều kiện cơ sở hạ tầng về giao thông, nguồn nước chữa cháy, CNCH tại nhiều nơi được cải thiện rõ rệt, công tác PCCC&CNCH đã dần đi vào nền nếp; tình hình cháy, nổ, tai nạn sự cố trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm về số vụ, đa số các vụ cháy xảy ra đã được tổ chức chữa cháy kịp thời nên đã làm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; phong trào toàn dân PCCC ngày càng phát triển sâu rộng; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC&CNCH được tăng cường, những kết quả đó đã góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, tại một số đơn vị địa phương vẫn bộc lộ những hạn chế, bất cập về công tác PCCC&CNCH nói chung và công tác đảm bảo giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy và CNCH nói riêng như: Một số tuyến đường nông thôn vẫn còn hiện tượng xây dựng trụ bê tông, rào chắn hạn chế các phương tiện giao thông trái quy định; một số nơi có hiện tượng làm mái che, mái vẩy lấn chiếm vỉa hè, đường giao thông gây ảnh hưởng lớn đến việc hoạt động của xe chữa cháy; tình trạng các ao, hồ, kênh, mương… ngày càng bị thu hẹp do việc xây dựng, phát triển, mở rộng các đô thị, khu dân cư, trong khi đó việc xây dựng các bể dự trữ nước chữa cháy, bến lấy nước, hố ga lấy nước trên địa bàn tỉnh chưa nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác PCCC&CNCH; công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, cấp nước chữa cháy ở một số địa bàn còn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; chưa phát triển được hệ thống giao thông, trụ nước, bến bãi lấy nước chữa cháy tại các khu vực nông thôn, khu dân cư tập trung; việc quản lý, khai thác sử dụng nguồn nước tự nhiên chưa được quan tâm thực hiện tốt.

Để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/06/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư, Công điện số 584/CĐ-TTg ngày 19/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC; Quyết định số 630/QĐTTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực, hiệu quả, chính sách, pháp luật về PCCC; Công văn số 5754/UBND-NC ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường đảm bảo giao thông nguồn nước phục vụ cho công tác PCCC đến cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân để nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác PCCC. Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đánh giá thực trạng về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy và các điều kiện an toàn PCCC khác trên các địa bàn, trọng tâm là các khu dân cư tập trung, khu đô thị, khu - cụm công nghiệp… Kịp thời phát hiện và hướng dẫn các giải pháp, biện pháp khắc phục sơ hở, thiếu sót, bất cập về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC nói chung và việc đảm bảo giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy nói riêng; trong đó tập trung tuyên truyền sâu, rộng cho các đối tượng là người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư, tổ dân phố nhằm nâng cao ý thức tự giác của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong việc tham gia công tác phòng cháy và chữa cháy.

Công an tỉnh thường xuyên tổ chức nắm tình hình địa bàn để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm giải quyết, xử lý các vấn đề về giao thông, nguồn nước chữa cháy phục vụ công tác chữa cháy và CNCH. Phối hợp với Sở Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Giang… thống nhất, đề xuất giải quyết những vấn đề còn bất cập trong công tác quy hoạch mới, quy hoạch bổ sung về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy và CNCH trên địa bàn tỉnh. Định kỳ kiểm tra về công tác PCCC trên địa bàn, trong đó chú trọng kiểm tra về giao thông, nguồn nước chữa cháy, tình trạng hoạt động của các trụ nước, bến bãi lấy nước, hố ga thu nước. Thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đối với công trình hạ tầng khu đô thị, khu dân cư, khu, cụm công nghiệp, hệ thống trụ cấp nước chữa cháy bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng Triển khai thực hiện nghiêm QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; Quy chế phối hợp số 01/QCPH-BCA-BXD ngày 13/02/2018 giữa Bộ Công an và Bộ Xây dựng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và PCCC đối với các dự án, công trình. Phối hợp với Công an tỉnh thống nhất, đề xuất giải quyết những vấn đề còn bất cập trong công tác quy hoạch mới, quy hoạch bổ sung về hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy và CNCH trên địa bàn tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả phương án phát triển hạ tầng PCCC tỉnh kết hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch số 1438/KH-UBND ngày 21/12/2021 về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022, trong đó có kế hoạch cân đối, bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, cấp nước trên địa bàn toàn tỉnh.

Sở Giao thông vận tải Có kế hoạch khắc phục những bất cập về giao thông ảnh hưởng đến hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng các công trình giao thông để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông phục vụ PCCC.  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định liên quan về PCCC theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, trong đó lưu ý việc đảm bảo về giao thông, nguồn nước cho công tác chữa cháy rừng. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất nội dung đảm bảo về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy trong tiêu chí công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhằm đảm bảo an toàn PCCC trong các khu dân cư, vùng nông thôn Ban Quản lý các Khu công nghiệp của tỉnh Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp thực hiện nghiêm túc việc lập dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp phục vụ công tác PCCC, thường xuyên đảm bảo giao thông, nguồn nước chữa cháy.

Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Xây dựng các phóng sự, tin bài tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị phương trong việc triển khai, chỉ đạo, thực hiện toàn diện các mặt công tác nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn PCCC&CNCH; phản ánh, khuyến cáo, cảnh báo, xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, hệ thống cấp nước phục vụ công tác phòng cháy và chữa cháy.  Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Giang Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để chủ động khắc phục những tồn tại về cấp nước trụ chữa cháy trên địa bàn; kịp thời duy tu, sửa chữa, khắc phục, thay thế các trụ nước, bến bãi, hố thu nước bị hư hỏng, bảo đảm cho xe chữa cháy lấy nước.

UBND các huyện, thành phố - Có kế hoạch khắc phục những tồn tại, bất cập về giao thông, nguồn nước phục vụ PCCC&CNCH tại địa phương. Xây dựng lộ trình, bố trí nguồn kinh phí xây dựng, lắp đặt bổ sung các trụ nước dọc theo các đường phố (trụ nổi hoặc trụ ngầm dưới mặt đất) đảm bảo các quy định về khoảng cách tối đa giữa các trụ là 150m; quy hoạch bổ sung các ao, bể dự trữ nước chữa cháy, bến lấy nước, hố ga lấy nước trên địa bàn khu đô thị, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao. Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, Công an địa phương tổ chức bảo vệ các trụ nước chữa cháy trong phạm vi địa bàn, thông báo cho các doanh nghiệp cấp nước về những sự cố, hư hỏng trụ nước chữa cháy để kịp thời sửa chữa, nhằm bảo đảm việc cung cấp nước chữa cháy được liên tục. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm các quy định về PCCC theo thẩm quyền. Rà soát, rỡ bỏ các trụ bê tông, rào chắn sai quy định, hạn chế các phương tiện giao thông.

Việt Nga

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:236

Số lượt truy cập: 5727507