Đoàn Giám sát Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang làm việc với Sở Y tế

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Sáng ngày 25/8/2022, Đoàn giám sát Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Giang  do ông Trần Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên- Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Y tế Bắc Giang và một số bệnh viện, đơn vị trong ngành về giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018 -2022.

Ông Trần Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên- Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang 

Tại buổi làm việc, ông Từ Quốc Hiệu- Giám đốc Sở Y tế  đã báo cáo tóm tắt quá trình triển khai chủ trương sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập cũng như kết quả thực hiện chủ trương sáp nhập, những khó khăn, hạn chế vướng mắc mà các đơn vị y tế công lập đang mắc phải, đồng thời đề xuất một số kiến nghị đối với Chính phủ và các Bộ, ngành. Về bộ máy tổ chức  hiện tại Sở Y tế có 6 phòng chức năng và 24 cơ quan đơn vị thuộc Sở.

Ông Từ Quốc Hiệu- Giám đốc Sở Y tế

Ngay sau khi Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ướng khóa XII về vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (gọi tắt là Nghị quyết số 18-NQ/TW); Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là Nghị quyết số 19-NQ/TW) ban hành, Sở Y tế đã triển khai, tuyên truyền đến toàn bộ các đơn vị, cơ quan trong ngành y tế, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo cơ quan, đơn vị thông qua hội nghị học tập Nghị quyết, hội nghị giao ban của ngành, đồng thời chỉ đạo, yêu cầu Thủ thưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập Nghị quyết số 18- NQ/TW, Nghị quyết số 19- NQ/TW, Hướng dẫn số 51-HD/BTGTW và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang cho toàn bộ nhân viên trong cơ quan, đơn vị nhân viên để hiểu rõ chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị trong đó có ngành Y tế. Sở Y tế đã xây dựng Kế hoạch sáp nhập một số đơn vị trong ngành theo tinh thần của Nghị quyết 140-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch 228/KH-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Việc sáp nhập các đơn vị y tế tuyến huyện thành một mối đã tạo điều kiện cho công tác quản lý nhà nước, công tác triển khai nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh, y học dự phòng, dân số được thuận lợi và thống nhất; việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế phục vụ cho chăm sóc sức khỏe nhân dân được tập trung và quan tâm hơn; công tác dân số - KHHGĐ cơ bản đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới; các đơn vị chủ động hơn trong việc huy động, tập trung nguồn lực để tham gia công tác khám bệnh, chữa bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh; gắn kết được công tác chữa bệnh với công tác phòng bệnh, tuyên truyền chăm sóc sức khỏe tạo điều kiện nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Việc sáp nhập Trung tâm Giám định y khoa, Trung tâm Pháp y, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tạo điều kiện cho trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh do có sự phối hợp, hỗ trợ của các khoa cận lâm sàng, lâm sàng chuyên sâu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tính từ tháng 01/2018 tổng số đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh là 33 đơn vị; năm 2019, 2020, 2021 có 21 đơn vị; đến tháng 6/2022 có 22 đơn vị. Như vậy, năm 2022 giảm 11 đơn vị sự nghiệp y tế công lập so với năm 2018.

Tổng số biên chế viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập y tế được UBND tỉnh giao năm 2018 là: 5.728 chỉ tiêu (Không tính chỉ tiêu của Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện, TP) cho đến năm 2022, tổng số biên chế viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập y tế được UBND tỉnh giao là: 2.551 chỉ tiêu, giảm 3.177 chỉ tiêu so với năm 2018.

Đại diện Đoàn giám sát đoàn Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ một số nội dung trong bản báo cáo của SYT

Mô hình các đơn vị sự nghiệp y tế đã được tinh gọn, giảm đầu mối; sau khi tổ chức lại các đơn vị hoạt động đạt hiệu quả cao; số lượng đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên tăng, ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho các đơn vị đã giảm đáng kể; sau khi được giao tự đảm bảo chi thường xuyên, các đơn vị đã chủ động trong việc huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phát triển các hoạt động sự nghiệp; tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật y tế tiên tiến, hiện đại đồng thời tăng nguồn thu, từng bước giải quyết thu nhập cho người lao động, giảm gánh nặng cho Nhà nước; đồng thời sẽ giúp cho các đơn vị chủ động về tổ chức bộ máy, chủ động trong công tác tuyển chọn, sử dụng viên chức, người lao động, từ đó tăng hiệu quả làm việc, tăng năng suất lao động cho đơn vị.

Ông Thân Trọng Hưng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát biểu ý kiến

Tuy nhiên, việc sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý cũng còn nhiều khó khăn, bất cập như: việc sắp xếp các vị trí lãnh đạo từ các đơn vị sáp nhập gây áp lực lớn cho cả các lãnh đạo và toàn bộ nhân viên; cơ sở làm việc không tập trung ( nhiều đơn vị 2,3 cơ sở) ảnh hưởng đến công tác điều hành cũng như làm tăng kinh phí sửa chữa hằng năm; Về nguồn thu sự nghiệp của các đơn vị chủ yếu từ BHYT (chiếm 80% tổng số thu sự nghiệp y tế). Trong khi đó dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT của tỉnh được giao thấp, chưa sát với thực tế: Nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân tăng, số lượng các cơ sở khám, chữa bệnh tăng và mở rộng phạm vi hoạt động; tăng phát triển kỹ thuật mới, kỹ thuật cao dẫn tới tăng chi phí khám chữa bệnh BHYT gây ra tình trạng vượt dự toán chi KCB BHYT; Cơ chế chính sách về tài chính chưa hoàn thiện và đồng bộ, có khi không gần với thực tế phát sinh tại các đơn vị, nên các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn khó khăn khi thực hiện;  Chính sách thông tuyến tuy thuận lợi cho người dân trong ngắn hạn nhưng về lâu dài sẽ gây tâm lý, thói quen vượt tuyến của người dân, dẫn đến coi trọng điều trị ở tuyến trên, không coi trọng chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế cơ sở; Chính sách giá dịch vụ khám, chữa bệnh còn chậm đổi mới; Cơ chế huy động nguồn lực từ hoạt động xã hội hóa, liên doanh, liên kết còn nhiều khó khăn và vướng mắc…

Tại buổi làm việc, ông Từ Quốc Hiệu- Giám đốc Sở Y tế cũng kiến nghị không tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế với ngành Y tế vì hiện tại biên chế viên chức ngành Y tế là biên chế của bộ phận dự phòng, bộ phận dân số, trạm y tế. Số biên chế viên chức giao hiện nay chưa thật sự đủ nhân lực để triển khai tốt nhất các nhiệm vụ, chức năng dự phòng trong khi dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, dân số tăng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng cao.

Ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật để làm cơ sở cho việc xác định giá dịch vụ sự nghiệp công. Thực hiện lộ trình giá dịch vụ sự nghiệp công theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, theo đó đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng tính chi phí khấu hao, chi phí quản lý có thể phân loại ở mức độ tự chủ tài chính cao hơn.

 Hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo điều kiện thúc đẩy xã hội hóa trong cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, đảm bảo bình đẳng giữa đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Tuấn – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Sở Y tế trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới Sở Y tế cần khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu của tỉnh giao hàng năm đối với các hoạt động y tế, tiếp tục rà soát, đánh giá việc sắp xếp đổi mưới hoạt động y tế tại các đơn vị trong ngành, xác định những khó khăn, bất cập để có sự điều chỉnh cho phù hợp, đồng thời tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng dịch vụ, cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và khám chữa bệnh để phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân… Đoàn cũng sẽ tiếp thu tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, đề xuất, kiến nghị đã được đưa ra tại buổi làm việc.

                                                                Tác giả: Trần Huyền - CDC Bắc Giang

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:808

Số lượt truy cập: 6394964