Căn cứ  Nghị định số 44/2016 của Chính phủ về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; Quyết định số 296/UBND tỉnh Bắc Giang về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang và Hồ sơ công bố đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận về y tế lao động số 282/SKNN – KSBT ngày 9/8/2017 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Ngày 26/9/2017, Sở Y tế Bắc Giang thông báo về cơ sở đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận về y tế lao động. Theo đó, Sở Y tế thông báo: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang là đơn vị đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận về y tế lao động.

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận về y tế lao động theo đúng quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ – CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

Print Friendly