Căn cứ  Nghị định số 44/2016 của Chính phủ về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; Nghị định số 109/2016 của Chính phủ về Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Quyết định số 296/UBND tỉnh Bắc Giang về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang và Hồ sơ công bố đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận về y tế lao động số 282/SKNN – KSBT ngày 9/8/2017 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

          Ngày 17/7/2019, Cục Quản lý Môi trường Y tế đã có Công văn số 890 và Công văn số 893 MT-LD về việc công bố cơ sở đủ điều kiện khám chữa bệnh được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp và Quan trắc môi trường lao động. Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang là đơn vị đủ điều kiện khám chữa bệnh được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp và Quan trắc môi trường lao động trong tổng số 197 đơn vị, tổ chức trên cả nước được cấp phép theo quy định.

Cong van 890- Công bố danh sách cơ sở khám BNN Cong van 893- Công bố danh sách cơ sở QTMTLĐ

 

 

Print Friendly

Tác giả bài viết : Trần Huyền - Khoa TTGDSK