Sáng ngày 26/12/2018. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Giang tổ chức Hội nghị tổng kết “Hợp phần vệ sinh” từ 2016-2018 do ngành y tế thực hiện thuộc chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả giai đoạn 2016-2020.

       Bắc Giang  có tỷ lệ số hộ sử dụng các nguồn cấp nước chính như: giếng khoan 28,5%, giếng khơi 56,6%, trạm cấp nước và nước máy 11%, còn lại là sử dụng nước mặt và bể chứa nước mưa. Đối với nhà tiêu hiện tại có 94% số hộ sử có nhà tiêu. Tuy nhiên tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh mới đạt gần 70%. Tỷ lệ các xã đạt nhà tiêu hợp vệ sinh cũng không đều một số xã miền núi có tỷ lệ rất thấp như: Cấm Sơn (23,8%), Hộ Đáp (13,3%), Sa Lý (18,7%)… Tại các trạm y tế tỷ lệ các nhà tiêu hợp vệ sinh đạt trên 95%, tuy nhiên một số trạm lại không có nhà vệ sinh riêng cho nam, nữ và cán bộ vẫn dùng chung với bệnh nhân.

       Ngay từ khi triển khai Dự án Trung tâm đã chủ động phối hợp, tham mưu cho thường trực dự án xây dựng và trình UBND tỉnh Kế hoạch tổng thế số 3215/KH-UBND ngày 13/10/2016 và Kế hoạch thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2016 và giai đoạn 2016 -2020. Từ năm 2016 phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế đã khảo sát xây dựng mới 14 công trình nhà vệ sinh cho 28 trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh. Hiện tại đang xây dựng tiếp 8 nhà tiêu trạm y tế và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu theo quy định.

     Giai đoạn 2016-2020 đã tổ chức hội nghị, tập huấn, chiến dịch; sản xuất và cung cấp 21 pano; 21 biển hiệu hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, sổ tay tuyên truyền, tờ rơi… cho các thôn trong các xã tham gia Chương trình. Tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xâ dựng các phóng sự, bài viết tuyên truyền về công tác phong trào vệ sinh môi trường. Hoàn thành các lớp tập huấn cho các thành viên ở xã, thôn và thợ xây tại 03 huyện tham gia Chương trình.

       Phối hợp với tư vấn của Chương trình, Sở Giáo dục và đạo tạo và Trung tâm Y tế huyện tổ chức các cuộc khảo sát của các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. Làm việc với UBND các xã đầu tư kinh phí để hỗ trợ kinh phí tu sửa công trình vệ sinh chưa hợp vệ sinh tại các đơn vị.

      Dự kiến trong những năm tiếp theo Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện theo văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tái cơ cấu Chương trình ” mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả. Với việc triển khai có hiệu quả Dự án sẽ góp phần thực hiện thói quen vệ sinh an toàn và giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp, nâng cao nếp sống văn hoá, văn minh, ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường, đặc biệt là vùng miền núi, đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa.

Print Friendly

Tác giả bài viết : Nguyễn Văn Hòa - Khoa TTGDSK