Ngày 16/11/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 44/2017/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp(xem chi tiết tại Thông tư số 44).

          Theo đó Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018; Mức giá tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Thông tư này và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện từ ngày 01 tháng 6 năm 2017. Riêng cách tính số ngày điều trị nội trú được tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi; Bãi bỏ một số nội dung quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, gồm: a) Khoản 2 Điều 5; b) Điểm b khoản 3 Điều 6; c) Tiết thứ 3 điểm b khoản 7 Điều 6; d) Điểm b khoản 2 Điều 9; đ) Mục có thứ tự số 94, 105, 205, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 744, 745 và 1804 của Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-BYT.

          Xem chi tiết Thông tư 44/2017/TT-BYT tại đây:thong-tu-44-2017-tt-byt

Print Friendly