Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang tại Thông báo số 141/TB-UBND ngày 28/5/2018 và công văn số 917/SYT-NVY ngày 01/6/2018 của Sở Y tế về việc thực hiện Thông báo số 141/TB-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xây dựng Đề án xã hội hoá các hoạt động y tế.

        Căn cứ khoản 3, điều 47, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, để triển khai thực hiện xây dựng Đề án xã hội hoá các hoạt động dịch vụ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân đối tác để liên kết thực hiện xã hội hoá.

         Mọi chi tiết xem tại 299TB-KSBTngày 11/9/2018 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Print Friendly