Để tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2018 Sở Y tế đề nghị các đơn vị chuẩn bị tốt các nội dung sau:

        Đối với Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm: triển khai thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tham mưu Sở Y tế ban hành các văn bản chỉ đạo về ATTP đảm bảo ATTP trong dịp Tết Trung thu.

        Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyến tỉnh tuyên truyền kiến thức về ATTP, tổ chức lấy tin, bài, ảnh, các hoạt động của Ngành tuyên truyền về ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng  Website của Ngành và đơn vị. Tổ chức xét nghiệm thực phẩm theo phân tuyến kỹ thuật, cử cán bộ tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến tỉnh vế ATTP. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tại các tuyến, chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực sẵn sàng tham gia khắc phục sự cố về ATTP.

        Phòng y tế các huyện, thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu cho UBND và Ban chỉ đạo Liên ngành cùng cấp chỉ đạo đảm bảo ATTP theo quy định.

        Đối với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố: thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tuyến trên về công tác đảm bảo ATTP. Thực hiện lấy, bảo quản, vận chuyển và kiểm nghiệm thực phẩm theo phân tuyến kỹ thuật; bố trí kịp thời vật tư, nhân lực kịp thời khắc phục sự cố về ATTP. Chỉ đạo các Khoa, Phòng chuyên môn, Trạm y tế thực hiện đầy đủ các quy định về ATTP, kịp thời tham mưu với đơn vị quản lý cùng cấp thực hiện các hoạt động tuyên truyền, kiểm tra về ATTP trên địa bàn.

        Các đơn vị khác trong ngành tích cực tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về ATTP cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

        Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trong Ngành nghiêm túc thực hiện các nội dung trên; các đơn vị tuyến tỉnh báo cáo kết quả thực hiện gửi về Chi cục Vệ sinh ATTP trước ngày 27/9/2018 để tổng hợp báo cáo theo quy định.

 

Print Friendly

Tác giả bài viết : Nguyễn Văn Hòa - Khoa TTGDSK