Thời gian Họ và tên lãnh đạo
Đặng Thanh Minh

(Giám đốc)

Phan Thị Thi

(Phó giám đốc)

Lâm Văn Tuấn

(Phó giám đốc)

Lê Tiến Cương

(Phó giám đốc)

Thứ 2

(8/4/2019)

Sáng  

Làm việc tại đơn vị

Đi học lớp QLLĐ tại Hà Nội Làm việc tại cơ sở 2 Làm việc tại đơn vị
Chiều Công tác tại HN Làm việc tại cơ sở 2 Làm việc tại đơn vị
Thứ 3

(9/4/2019)

Sáng Làm việc tại đơn vị Đi học lớp QLLĐ tại Hà Nội Làm việc tại cơ sở 2 Công tác tại Lạng Giang
Chiều Làm việc tại đơn vị Làm việc tại cơ sở 2 Công tác tại Lạng Giang
Thứ 4

(10/4/2019)

Sáng Làm việc tại đơn vị Đi học lớp QLLĐ tại Hà Nội Làm việc tại cơ sở 2 Làm việc tại đơn vị
Chiều Làm việc tại đơn vị Làm việc tại cơ sở 2 Làm việc tại đơn vị
Thứ 5

(11/4/2019)

Sáng Làm việc tại đơn vị Đi học lớp QLLĐ tại Hà Nội Làm việc tại cơ sở 2 Làm việc tại đơn vị
Chiều Làm việc tại đơn vị Làm việc tại cơ sở 2 Làm việc tại đơn vị
Thứ 6

(12/4/2019)

Sáng Làm việc tại đơn vị Đi học lớp QLLĐ tại Hà Nội Làm việc tại cơ sở 2 Làm việc tại đơn vị
Chiều Làm việc tại đơn vị Làm việc tại cơ sở 2 Làm việc tại đơn vị

 

 

 

Print Friendly