Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang ( Trung tâm CDC) được thành lập theo Quyết định số 721/QĐ- UBND ngày 12 tháng 12 năm 2016 trên cơ sở tổ chức lại 6 trung tâm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng gồm: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS; Trung tâm Mắt; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe và bộ phận phòng, chống Sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng của Trung tâm phòng, chống Sốt rét- Nội tiết.

 Ban lãnh đạo Trung tâm CDC Bắc Giang gồm: 01 Giám đốc, 04 Phó Giám đốc

     Ông Đặng Thanh Minh                Giám đốc

         Bà Phan Thị Thi                         Phó Giám đốc   

   Ông Nguyễn Văn Hồng                Phó Giám đốc

   Ông Lê Tiến Cương                    Phó Giám đốc

     Ông Lâm Văn Tuấn                    Phó Giám đốc

Print Friendly