Ngày 28/9/2017, Sở Y tế Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong ngành Y tế tỉnh Bắc Giang. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trong tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

Tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại đơn vị; Tổ chức truyên truyền, phổ biến những nội dung chính về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và đưa vào nội dung triển khai trong sinh hoạt chuyên đề, pháp luật tại đơn vị;

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trên địa bàn trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Thực hiện chế độ thống kê báo cáo theo quy định;

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ động phối hợp với Văn phòng Sở làm tốt công tác tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế và các hình thức khác.

Các phòng, ban thuộc Sở, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được giao để chủ động tham mưu, đề xuất, phối hợp trong quá trình tổ chức thực hiện;

Công đoàn ngành Y tế: hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đến đoàn viên công đoàn trong phạm vi quản lý.

Print Friendly