Ngày 7/7/ 2017, Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 3148/QĐ-BYT về Ban hành danh mục xét nghiệm áp dụng để liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm.

Theo đó, các phòng xét nghiệm đã được đánh giá, công bố đạt chất lượng từ mức 1 trở lên được liên thông, công nhận kết quả theo nguyên tắc: Công nhận kết quả lẫn nhau giữa các phòng xét nghiệm đạt cùng mức chất lượng; Phòng xét nghiệm đạt mức chất lượng thấp công nhận kết quả của phòng xét nghiệm đạt mức cao hơn.

Đối với các phòng xét nghiệm đã đạt ISO 15189, chỉ áp dụng liên thông các xét nghiệm có trong danh mục và đã được công nhận chất lượng.

Bác sỹ lâm sàng là người quyết việc sử dụng kết quả xét nghiệm liên thông, công nhận hay cần thiết chỉ định xét nghiệm lại tùy thuộc vào tình trạng bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

Để sử dụng kết quả xét nghiệm cho việc liên thông, công nhận khi người bệnh được chuyển viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sao lưu kết quả xét nghiệm gửi kèm theo hồ sơ, giấy chuyển viện đối với các xét nghiệm trong danh mục (nếu có).

Thông tin chi tiết của Quyết định xem tại: 3148QĐ-BYT

Print Friendly