Dịch vụ khám sức khỏe cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân

Thực hiện thông tư số 13/2007/TT-BYT Ngày 21/11/2007 của Bộ y tế về việc khám sức khỏe khi làm hồ sơ dự tuyển, khám sức khỏe tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe theo yêu cầu là dịch vụ khám kiểm tra sức khoẻ cho người lao động tại các doanh nghiệp, các cơ quan, học sinh, sinh viên các trường học… có nhu cầu kiểm tra sức khoẻ và khám cấp giấy chứng nhận sức khỏe.